verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Iedere verkoop heeft plaats onder de bijzondere voorwaarden, voorzien bij elke handelsverrichting en onder de algemene voorwaarden. Deze alleen zijn geldig en door het feit van zijn bestelling erkent de koper deze formeel.

 1. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper.
 2. Leveringstermijnen worden slechts gegeven ten titel van inlichtingen en niet bindend. Geen enkel achterstel van levering of uitvoering kan recht geven op welke vergoeding ook, noch aanleiding geven tot vernietiging van het contract.
 3. Klachten kunnen slechts in aanmerking worden genomen indien zij ons via aangetekend schrijven toekomen ten laatste 8 dagen na de levering van de goederen.
 4. Behalve het geval waar een schriftelijke overeenkomst het moment der betaling (tegen terugbetaling of termijn) voorziet, zijn al onze rekeningen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuur- datum.
 5. Bij weigering de levering van de apparaten te aanvaarden of in geval de koper de apparaten niet aanvaardt, bij de aanbieding, zal de koper de levering slechts bekomen na betaling van alle verschuldigde bedragen. In deze gevallen van niet levering, zijn de verschuldigde bedragen eisbaar vanaf de dag van de weigering van ontvangst. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het bewijs van aanbieding der apparaten genoegzaam bewezen wordt na het telefonisch of via mail verwittigen van de koper van de datum van aanbieding der apparaten.
 6. De facturen zijn betaalbaar te Moeskroen op onze maatschappelijke zetel. Voor alle op de vervaldag nog niet betaalde sommen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10%. Het niet betalen van een factuur geeft ons het recht de uitvoering van de lopende overeenkomsten op te schorten of te verbreken zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van onze eis tot schadevergoeding. Bovendien worden bij wanbetaling van een factuur alle andere nog niet vervallen schulden opeisbaar.
 7. Benevens op bovenvermelde intrest zal, in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil en na ingebrekestelling, het bedrag ervan ambtshalve met 10% vermeerderd worden met een minimum van 49,58 euro en een maximum van 1487,36 euro ten titel van conventioneel strafbeding zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art. 1244 BW ten gunste van de schuldenaar.
 8. De aanneming van een wissel verandert hier niets aan.
 9. Zelfs bij niet-inschrijving bij een handelsrechtbank, blijven de verkochte voorwerpen eigendom van de verkoper tot volledige betaling.
 10. In geval een product gebreken vertoont, is de verantwoordelijkheid van de verkoper beperkt tot zijn vervanging, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen. De gebrekkige goederen dienen tegensprekelijk onderzocht te worden door een afgevaardigde van de verkoper
 11. Voor alle betwistingen is de vrederechter van het kanton Menen of de rechtbank van het arrondissement Kortrijk bevoegd voor vorderingen tot 5.000 EUR. Indien meer dan 5.000 EUR zal de Rechtbank van eerste aanleg of Ondernemingsrechtbank bevoegd zijn.
 12. Portkosten berekend volgens tarief van toepassing zullen gefactureerd worden samen met de goederen.
 13. Al onze prijzen zijn gerekend exclusief BTW, met uitzondering de prijzen weergegeven op de webshop.
 14. Recupel/bebat is reeds verwerkt in de prijs.
 15. Garantie: Alle verkochte goederen vallen onder de volledige garantieclausules van invoerder of fabrikant, en enkel de onderdelen die door de fabrikant als waarborg worden aanvaard gelden. Verplaatsingsonkosten en uurloon zijn steeds te laste van de gebruiker. Wij verwerpen iedere betaling van schadevergoeding of andere kosten van welke aard dan ook voortvloeiend uit garantieproblemen. Alle garantie vervalt van zodra de klant zelf aan de goederen heeft gewerkt.
 16. Aankopen die tot stand komen via de webshop, staan uitdrukkelijk onder het voorbehoud van type en programmeerfouten, bij prijswijzigingen ontstaan uit dergelijke fouten kan BRANDBEVEILIGING MARLIER BVBA niet aansprakelijk worden gesteld en behoudt zich het recht de courante prijzen te hanteren .
 17. Retourzendingen (enkel van toepassing op aankopen die gebeuren via de webshop), gelden volgende voorwaarden; Zolang de artikelen ongebruikt en de verpakking ongeopend en volledig is kunnen artikelen geheel kosteloos geretourneerd worden. Van zodra de klant zelf aan de goederen heeft gewerkt of deze zijn gebruikt, kunnen de verzonden artikelen niet teruggenomen worden. Je kan het artikel tot 14 dagen na ontvangst kosteloos ruilen of retourneren. Wij zorgen voor de retourzending en een spoedige terugbetaling. Gelieve contact op te nemen met ALL FIRE SECURITY indien er defecten aan uw product zijn, wij ondernemen dan de nodige stappen. Bij een retourzending vragen wij ook de factuur mee te zenden.

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN

Het jaarlijks onderhoud van de brandbestrijdingsmiddelen is verplicht voor bedrijven en wordt sterk aangeraden aan particulieren

 1. All Fire Security verzorgt het onderhoud van alle soorten brandblussers volgens de norm NBN S21-050.
  Het nazicht van de brandhaspels gebeurt bij All Fire Security volgens norm 671 – 3. Het jaarlijks nazicht van veiligheidsverlichting voeren we uit zoals opgelegd door de fabrikant.
 2. Na het onderhoud ontvangt u telkens een technisch attest van het nazicht, waarop eventuele opmerkingen worden vermeld.
 3. De tarieven zijn onderhevig aan een jaarlijkse indexaanpassing of blijven geldig zolang er geen prijsstijging doorgevoerd wordt.
 4. Deze bijzondere verkoopsvoorwaarden betreffende het jaarlijks nazicht worden, na goedkeuring, aangegaan voor een periode van 1 jaar en zijn jaarlijks opzegbaar via aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor de einddatum. Zonder opzegging van uwentwege zal de periode van 1 jaar telkens stilzwijgend verlengd worden. Na overeenkomst zorgen we ervoor dat dit jaarlijks in onze planning opgenomen wordt. U zal dan kort vooraf telefonisch of via mail gecontacteerd worden om een afspraak te maken.